Konsult inom audiovisuell presentationsteknik

I över 25 år har vi som AV-konsult projekterat och upphandlat framtidssäkra och användarvänliga mötes- och presentationsmiljöer. Vi kan marknaden och behärskar de regelverk som gäller inom såväl privat som offentlig sektor. Vi förverkligar er vision!

+46 8 5560 1960 mail@avr.se

Storängens Strandväg 2A, Nacka

Vår kunskap

AV-rådgivaren är ett fristående AV-konsultbolag inom projektering och upphandling av AudioVisuell teknik och inredning. Vi har ett estetiskt och användarvänligt tankesätt kombinerat med en unik kännedom om tillgänglig och kommande teknik, liksom om marknadens aktörer och regelverk. Vi kan hjälpa dig med allt som krävs för att skapa en attraktiv och användarvänlig presentationsmiljö.

Vår roll

Vi är en renodlad AV-konsult och har inga kopplingar till tillverkare eller leverantörer och säljer inte heller några produkter. Däremot hjälper vi dig att planera, samordna och upphandla det du behöver och ser till att Du får på ett kostnadseffektivt sätt. Vi följer leverans och installation och utför slutbesiktning för att vidimera att Du fått det Du köpt med rätt kvalitet och till överenskommen kostnad. Vi har en lång erfarenhet av projektering och färdigställande av presentationsmiljöer av alla slag; allt från ett enkelt samtalsrum till ett helt hus fyllt avancerade lösningar för kommunikation såväl inom rummet som fjärrkommunikation i form av distansundervisning, videokonferens och webcasting. Vi är vana att möta arkitekter och idégivare för att hjälpa till att förverkliga deras vision liksom vi är vana med byggprocessen och de mått och steg som måste tas för att driva ett projekt framåt under kontrollerade former.

Beslut kräver underlag

Du kanske är osäker på vilka behov ni har nu och framledes och vilka möjligheter som tekniken och marknaden erbjuder. För att ge Dig ett gediget beslutsunderlag, utför vi en behovsanalys och lämnar därefter med ett förslag och en första budget på rätt nivå med alternativ som redovisar kostnads- och funktionskonsekvenser. Utifrån det godkända förslaget projekterar vi din anläggning och samordnar med byggare och övriga konsulter i projektet. Resultatet av vårt arbete är ett komplett förfrågningsunderlag som du kan använda vid upphandling av såväl teknik som montage och installation. Vårt mål är att Du har en kommunikativ miljö som överträffar Dina förväntningar, färdigställd inom uppsatta tids- och kostnadsramar.

Vår personal

Magnus Lindblad
Marcus Wellström
Pontus Falkman

Vår projektmodell

Vi har låtit anpassa projektverktyget PROPS till stomme för vårt arbete inom AV-rådgivaren. Förutom själva arbetsflödet, hanteras även egenkontroller, kvalitets- och miljöledning. Vårt mål är att Du som kund har fått en hållbar anläggning som överträffar Dina förväntningar och som genomförts inom uppsatta tids- och kostnadsramar. Vägen till målet kan sammanfattas i sex steg.

Behovsanalys Hjälp att välja

Vilka audivisuella hjälpmedel använder vi idag och vilka kommer vi behöva imorgon? Hur kommer våra behov förändras och hur kommer utvecklingen att påverkas dessa? Kan vi använda något av vår gamla utrustning? Hur skapar vi en hållbar och kostnadseffektiv lösning? Frågorna är många och kräver sina svar innan beslut om nivå och omfattning kan tas. Vi hjälper dig med en behovsanalys grundad på dina önskemål, krav och förväntningar. Vi inventerar eventuella befintliga utrustningar och analyserar lokalernas möjligheter. Resultatet presenteras i ett kortfattat AV-program som, efter det att det antagits, ligger till grund för den fortsatta projekteringen och som även kan ge grundläggande information till övriga discipliner i projektet. Eftersom vi är ett fristående konsultbolag har vi inga ekonomiska intressen i våra rekommendationer utan bygger vår lösning helt på vad som är optimalt för just era önskemål och förutsättningar.

Projektering Hjälp att planera

Alla vill ha besked. Arkitekten vill veta vilken utrustning som ska finnas i rummet, elkonsulten vill ha information om el-matningar och kanalisation och byggaren vill veta när och hur. I vår projektering samordnar vi med övriga discipliner så att de funktioner vi enats om kan implementeras. Vi lämnar erforderliga underlag till elkonsult, arkitekt och VVS-konsult och medverkar vid 3D-samordning. Vi projekterar AV-lösningarna och sätter funktions- och kvalitetsramar för de produkter och installationer som ska levereras efter upphandling. Projekteringen omfattar alla AV-tekniska system men i vissa fall även mörkläggning, belysning och scenteknisk utrustning. Vi kan även projektera den inredning som ska innehålla den tekniska utrustningen samt vara behjälpliga vid akustik- och belysningsberäkningar och ta fram 3D-visualiseringar så att Du enkelt kan skapa Dig en bild av slutresultatet. Projekteringen resulterar i en Systemhandling och därefter Teknisk beskrivning för upphandling.

Upphandling Hjälp att köpa

Med en systemhandling eller kravspecifikation som grund, upprättar vi en Teknisk beskrivning som är anpassad till entreprenadform och budget. Tillsammans med Administrativa föreskrifter och ritningsunderlag bildar detta ett komplett förfrågningsunderlag för upphandling i enlighet med gängse regelverk som AB/ABT och LOU. Vi hjälper Dig att hitta lämpliga anbudsgivare och distribuerar förfrågningsunderlag i de fall det inte annonseras offentligt. Under anbudstiden bistår vi Dig med att besvara frågor från anbudsgivare. Efter anbudstidens utgång utvärderar vi inkomna anbud och rekommenderar entreprenör alternativt skapar ett tilldelningsmeddelande i offentlig upphandling. Om du redan utfört en anbudsförfrågan men är osäker på vilket anbud Du ska anta, hjälper vi gärna till med en opartisk utvärdering, även om vi inte varit inblandade i själva projekteringen. Som fristående konsulter kan vi garantera dig en opartisk bedömning endast baserad på dina utvärderingskriterier och i enlighet med gällande regelverk.

Projektledning Tid att kontrollera

Under entreprenadtiden händer en mängd saker som ingen räknat med. Det kan vara svårt att hinna kontrollera att allt blir som planerat. De flesta organisationer har, enligt vår erfarenhet, varken tid eller egen kompetens att följa upp det som händer under installationen. Ett brinnande intresse är alltid bra men inte alltid tillräckligt; att känna till spelregler och byggprojektets olika faser är A och O i en lyckad projektledning. Vi övervakar att leverans, montage och installation sker enligt entreprenadhandlingarna och ser till samordning sker med andra entreprenörer. För att undvika att otrevliga överraskningar dyker upp för sent, håller vi regelbundna avstämningsmöten på plats för att snabbt undanröja hinder för projektets framdrift. Vi stämmer också av att tidplanen och de ekonomiska ramarna hålls. Om du redan utfört en upphandling men behöver hjälp med installationsövervakning och projektledning, hjälper vi Dig gärna, även om vi inte varit inblandade i den föregående projekteringen.

Besiktning Hjälp att bedöma

Efter slutförd installation görs en leveranskontroll eller regelrätt slutbesiktning. Detta för att konstatera att det Du köpt också har levererats och att före- skriva funktioner uppfyllts så att entreprenadtiden kan avslutas och ekonomiska förehavanden slutligt regleras. Upptäcks fel eller brister, förlängs tiden tills en ny besiktning kan genomföras. I det fallet kan det bli frågan om vite eller annan kompensation. För att förenkla slutbesiktningen och för att minska risken för fel, kan även normerande besiktningar utföras under entreprenadtiden så att ett fel i utförandet kan korrigeras i ett tidigt skede. Vi utför leveranskontroll eller entreprenad- besiktningar i enlighet med AB/ABT och bistår Dig i de frågeställningar eller diskussioner som kan uppstå.

Utbildning/implementering Hjälp att nyttja

När du bygger och inreder nya AV-anläggningar tillför du nya funktioner och möjligheter till din verksamhet. Du har gjort en investering som ska betala sig med effektivare kommunikation och ibland även rena hyresintäkter. För att kunna använda och dra nytta funktionerna från första början och få avkastning från din investering, krävs att användarna ges en bra utbildning så att de har lätt att komma igång och arbeta i sin nya miljö. Om möjligt bör utbildningen börja i ett tidigt stadium och portioneras ut i under hela projektets utveckling. På så sätt känner sig alla delaktiga i processen och när man väl står i verkligheten med sin färdiga anläggning, har man en god förståelse för teknik och funktioner.

Våra projekt

Här följer ett urval av pågående och nyligen avslutade projekt

Kungliga Tekniska Högskolan

Vi har sedan ett antal år ett exklusivt ramavtal med KTH. Vi har projekterat och upphandlat AV-teknik till flertalet lokaler. Bland dessa finns detta styrelserum som utrustades med KTH:s första LED-vägg.

Kungl. Vetenskapsakademien

Vi har projekterat mötesytorna inom KVA. Ett utmanande projekt där ny teknik installerats i historisk miljö. Hörsalen har utrustats med LED-väggar och ett elektroakustiskt ljudsystem.

Universeum, Wisdome

Inom det nationella projektet Wisdome byggs det domteatrar vid Universeum och Tekniska Museet. Vi bistår vid projektering och upp- handling av såväl projektionsytor som ljud- och bildsystem.

Hägerneholmshallen

Hallen är Täby Kommuns nya fullstora innebandyarena. Vi har projekterat ljud- och ljussystem samt LED-vägg för resultat- och bildvisning. AV över IP för signaldsitribution.

NCH, Villa Hotel, Köpenhamn

Ett unikt hotellprojekt i centrala Köpenhamn. I det gamla anrika Posthuset döljer sig bland annat en enastående eventyta med böljande tak, fem LED-väggar och ett kvalificerat ljudsystem.

ESS, European Spallation Soucre

Här byggs världens kraftigaste neutronkälla för internationell vetenskap och forskning. Till ESS Campus har vi projekterat audiovisuell teknik till hörsalen, atriet och alla mötesrum

Universitet, Högskola & Akademier

Karolinska Institutet

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Kungliga Tekniska högskolan

Linköpings universitet

Mälardalens högskola

Stockholms universitet

Sveriges lantbruksuniversitet

Södertörns högskola

Uppsala universitet

Kungl. Vetenskapsakademien

Stat, Regioner & Kommun

Sveriges Riksbank

Karolinska Institutet

Regeringskansliet

Karolinska universitetssjukhuset

Flens Kommunfastigheter AB

Stockholms stad

Storstockholms brandförsvar

Uppsala stadshus

Flygvapenmuseet

Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Hotell, Konferens & Kongress

Scandic Alvik

Scandic Rubinen

Scandic Victoria tower

NCH, At Six, Stockholm

NCH, Choice Hotel View, Hyllie

NCH, Villa Hotel, Köpenhamn

NCH, Clarion Hotel Amaranten

NCH, Quality Hotel The Weaver

Scandic Platinan

Hoterll von Kraemer

Näringsliv

Johan Celsing Arkitektkontor AB

Skala Arkitekter AB

Tengbom Arkitekter AB

White Arkitekter AB

Coor Service Management AB

Nobelhuset AB

Tyréns AB

Schibsted Sverige AB

Telefonaktiebolaget LM Ericsson AB

NCC HK, Järva